Term & conditions

A www.edieta.hu internetes honlapon található webáruház által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

  1. Eladó azonosítása, cégnév: LOOK GOOD s.r.o., székhelye: Za koníčkom 5, 902 01, Pezinok /Bazin, Szlovákia/, cégjegyzékszáma: 45 985 316, adószáma: SK 45 985 316. Bejegyezve a Bratislavai I. Kerületi bíróság cégnyilvántartása, Sro részlegének, 69670/B betétlapján. Bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásban az: OŽP-Z/2010/05193-2 szám alatt. Létrehozott telephely: M. R. Štefánika 11, Pezinok (a továbbiakban „eladó”).
  2. Szabályozás tárgya

1.   A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) az eladó és a termékeit ill. szolgáltatásait fogadó személy (a továbbiakban „vevő”) közötti szerződéses jogviszonyt szabályozzák, adásvételi szerződések alapján, amelyeket az eladó www.edieta.sk internetes honlapján keresztüli megrendelések formájában kötnek meg (a továbbiakban „eladó internetes honlapja”).

  1. Szerződéskötés
  2. Az adásvételi szerződés a vevő kötelező erejű megrendelése alapján jön létre, amelyet eljuttatnak az eladónak (a továbbiakban „megrendelés”). A megrendelés eljuttatása alatt az eladónak az eladó internetes honlapján található megrendelőlap megfelelő kitöltését és elküldését értjük. A megrendelés történhet telefonon is, a szerződéskötéshez szükséges minden adat megosztása mellett. A megrendelőlap megfelelő kitöltése az egyes kötelező adatok teljes és pontos feltüntetését jelenti, azon adatokon kívül, amelyeket az eladó nem kötelezőként jelölt meg. A megrendelőlap kitöltésének részét képezi az ÁSZF tartalmával való egyetértés.
  3. A megrendelés beérkezését az eladó haladéktalanul visszaigazolja elektronikus üzenetben a vevőnek arra a címre, amelyet a vevő a megrendelésben megadott. Az első leszállításnál az eladó és a vevő között telefonon leadott és visszaigazolt megrendelés alapján írásos adásvételi szerződés jön létre, amely azon tényeket tartalmazza, amelyek szerepelnek a megrendelésben (a továbbiakban „szerződés”). Amennyiben a szerződésbeli kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozása eltér az ÁSZF-től, a szerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a megrendelést elektronikusan küldték be, szerződéskötésnek minősül az eladónak a megrendelés visszaigazolásként küldött, elektronikus számlát is tartalmazó visszaigazolása.

4.   Szerződésteljesítés meghatározása

1.   Az eladó a megkötött szerződés alapján köteles a vevőnek a megegyezés szerinti időintervallumban a vevő által meghatározott táplálkozási programba tartozó készételt szállítani. Az egyes táplálkozási programok leírása megtalálható az eladó internetes honlapján. Minden táplálkozási program öt különcsomagolt készételt tartalmaz, reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora összetételben, a megrendelt termékeken írásos tájékoztató is található, amely tartalmazza az ételek összetételét, tárolását és egyéb kezelését, valamint a felhasználhatóság idejét.

2.   A készételek úgy készülnek el, hogy az egészségre ártalmatlanok legyenek, és az összetételük megfeleljen a racionális táplálkozást és bizonyos anyagcsere-zavarral járó betegségekre alkalmazott diétás étkezést illető általánosan elfogadott ismereteknek. Az eladó a készételszállítás mellé nem nyújt tanácsadást a vevő egyéni egészségügyi állapotával kapcsolatban, ahogy az egyes élelmiszereknek a vevő egyéni egészségügyi állapotára vonatkozó esetleges hatásaira nézve sem. A táplálkozási programot az eladó kínálatából kizárólag a vevő választja ki, az eladó semmilyen felelősséget sem vállal azért, hogy az adott vevőnek és egészségi állapotának megfelel-e a választása.
Figyelmeztetés: A kiszállított készételek az írásos tájékoztatóban feltüntetett összetevőkön kívül nyomokban tartalmazhatnak olyan élelmiszereket (pl. tej, tojás, dió, szója, zeller...), amelyek az arra érzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthatnak ki.

5.   Teljesítés helye és ideje – szállítási feltételek

1.   Az eladó köteles a terméket a szerződésben meghatározott helyre szállítani, amely a vevő választása szerint, vagy az általa megadott szállítási cím vagy a cég valamelyik telephelye lehet.

2.   Az terméket az eladó a vevő által megadott címre munkanapokon 15.00 és 22.00 óra között, egyéb napokon 15.00 és 22.00 óra között köteles leszállítani. A készétel mind az öt része a fogyasztást megelőző napon, egyszerre kerül átadásra. A termék leszállításának kezdetét a vevő a kötelező erejű megrendelésében tünteti fel, amely leghamarabb a megrendelés eladó általi visszaigazolásának napján veszi kezdetét. Az eladó köteles a terméket a szerződésben meghatározott teljes időszakon keresztül szállítani.

3.  A vevő köteles személyesen, vagy az általa írásban meghatalmazott személy segítségével a megbeszélt időben és helyen átvenni a terméket. Amennyiben a vevő nem így tesz, a teljesítési idő lejártát követően a termék megfelelően leszállítottnak tekinthető; a termék tulajdonjoga és a termék károsodásának kockázata a feltüntetett idő lejárta után a vevőre száll át. A terméket, amely nem került átvételre a teljesítési időben és helyen, az eladó a következő munkanap folyamán ismételten visszaviszi a vevő  által megadott címre. Ezen időszak lejártát követően az eladónak joga van a terméket megsemmisíteni. Figyelembe kell venni, hogy pénteken és szombaton nincs kiszállítás, ezért a csütörtökön át nem vett árut újra szállítani csak külön díjért tudunk vállalni.

4.   Az ételszállítás az ügyfél számára INGYENES. Ez nem vonatkozik az ismételt kiszállításra. Egy napon belüli ismételt étel kiszállítás esetén az ügyfélnek a második kiszállításért  illetve nem munkanapon történő szállításért (péntek és szombat) 990 forint összegű díjat számítunk fel.

5.   Az eladó és a vevő a vevő kérése alapján megegyezhet az ételszállítás ideiglenes felfüggesztésében, és a felfüggesztés időtartamával a szerződés automatikusan meghosszabbodik. A kérelmet a vevő köteles az eladónak elektronikus üzenet formájában a tervezett felfüggesztés előtt legalább 48 órával megküldeni.

6.   Amennyiben az eladó nem teljesíti a szerződést, vagy a megrendelt terméket nem tudja leszállítani, illetve nem képes a szolgáltatást teljesíteni, erről köteles a vevőt tájékoztatni, és a termékért kifizetett összeget 15 napon belül visszatéríteni, amennyiben az eladó és a vevő nem egyeznek meg pótteljesítésben.

6.   Vételár és fizetési feltételek

1.  A vevő köteles kifizetni a szerződésben megállapított és a cég internetes honlapján feltüntetett vételárat, az egyes programhoz rendelt árlista alapján. A szállítás díja a szerződésben külön szerepel.

2.   Az eladási ár a teljesítés teljes időtartama alatt egy összegben, előre fizetendő, legkésőbb azon a napon, amikor a kötelező érvényű megrendelés alapján a vevőnek a termék első alkalommal kerül leszállításra. A vételár kifizetésének módját a szerződésben határozzák meg, a vevő döntése alapján készpénzben, vagy az eladónak a megrendelés visszaigazolásban meghatározott bankszámlájára történő átutalással.

3.   A vételárat kifizetettnek tekintik, miután az adott összeget készpénzben átvette az a személy, aki az eladó nevében jogosult a készpénz átvételére, vagy amikor az összeget jóváírják az eladó bankszámláján. Az eladó nem köteles a termék leszállítását megkezdeni a teljes, megegyezés szerinti vételár maradéktalan  kifizetése előtt.

7.   Panaszkezelési szabályzat

1.   Az eladó felel a hibákért, amelyekkel a vevőnek történő átadáskor rendelkezett a termék. A termék hibáit legkésőbb az átvételét követő napon jelenteni kell az eladónak, ellenkező esetben a jogok megszűnnek. A panaszt telefonon, elektronikus üzenetben, illetve postai úton feladott levélben írásban lehet benyújtani az eladó internetes honlapján használt kapcsolattartási adatok feltüntetésével. A hibajelentésben a vevő köteles meghatározni a leszállított termék észlelt hibáját/hibáit és az ennek következtében támasztott követeléseket, miközben az eladó köteles a vevőt a jogairól tájékoztatni.

2.   A vevő a termékhiba típusától függően az eladóval szemben a következő jogokkal rendelkezik:
a)    olyan hibák esetén, amelyek megszüntethetőek, a vevő jogosult a díjtalan, haladéktalan és megfelelő megszüntetésükre. A hiba megszüntetése helyett a vevő igényelheti a hibátlan termékre történő termékcserét, vagy ha a hiba a leszállított termék egy összetevőjével kapcsolatos, akkor ennek az összetevőnek a cseréjét, hogy ha ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalanul nagy költségei a termék árát, vagy a hiba jellegét illetően. Az eladó a hibaelhárítás helyett lecserélheti a leszállított terméket hibátlan termékre, amennyiben az a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.
b)    Olyan hibák esetén, amelyek nem szüntethetők meg, és amelyek nem gátolják a termék megfelelő és hibátlan felhasználását (fogyasztását), a vevő méltányos kedvezményre jogosult a termék árából.
c)    Olyan hibák esetén, amelyek nem szüntethetők meg, és amelyek gátolják a termék megfelelő és hibátlan felhasználását (fogyasztását), a vevő a saját döntése szerint jogosult elállni a szerződéstől, azon konkrét termékkel kapcsolatban, amely esetében panaszt nyújtott be, vagy arra, hogy a terméket hibátlanra cseréltesse. A szerződéstől való elállás azon konkrét termékkel kapcsolatban, amely esetében panaszt nyújtottak be, nem befolyásolja a szerződés érvényességét a megegyezés szerinti teljesítés többi részének leszállítását illetően.

3.   Az eladó a vevő számára haladéktalanul, írásban vagy elektronikus üzenetben igazolja a panasz beérkezését. Az eladó a panaszt haladéktalanul, indokolt esetekben a benyújtását követő legkésőbb 30 napon belül kezeli. A panaszkezelés idejének eredménytelen lejártát követően a vevő termékcserére jogosult, vagy a konkrét terméket illetően elállhat a szerződéstől, amely esetében panaszt nyújtott be. Panaszkezelésnek a következők minősülnek:
a)    a termék átadása a hibaelhárítást követően
b)    hibátlan termékre történő csere
c)    a panasz tárgyát képező termék vételárának visszatérítése
d)    méltányos kedvezmény visszafizetése a panasz tárgyát képező termék árából
e)    írásos felhívás a vevő részére az általa igényelt teljesítés átvételére
f)    a panasztétel indokolt elutasítása. Az eladó köteles a vevőnek a panaszkezelésről a panasz benyújtását követő 30 napon belül írásos igazolást biztosítani.

8.   Személyes adatok védelme
Az eladó internetes honlapján feltüntetett megrendelőlap kitöltésével és beküldésével a vevő a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 sz. törvény és későbbi módosításai értelmében (a továbbiakban „Személyes adatok védelméről szóló törvény”) hozzájárulását adja a megrendelőlapon feltüntetett személyes adatai feldolgozásához, a szerződéskötést megelőző kapcsolat kiépítése érdekében, az eladó és a vevő közötti szerződés megfelelő teljesítése érdekében, valamint a vevő aktuális szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos tájékoztatása, a vevők nyilvántartása, egyes szolgáltatásokhoz és termékekhez tartozó kérdőív feldolgozása, hűség- és bónuszprogram létrehozása és fenntartása az ügyfelek számára, valamint az eladó internetes honlapja kezelése érdekében. Az eladó nem kéri a vevőtől, hogy az egészségügyi állapotát illető adatokat adjon meg. Az eladó a vevőtől szerzett személyes adatokat nem adja ki harmadik félnek. A vevő kijelenti, hogy a beküldött megrendelőlapon feltüntetett adatok teljesek és hibátlanok. A vevő hozzájárulása személyes adatainak feldolgozásához visszavonásig érvényes. A vevőnek jogában áll a hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához bármikor visszavonni, írásban, az eladó székhelyére megküldve. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó a személyes adatok feldolgozására a Személyes adatok védelméről szóló törvény 7. § (4) bekezdése értelmében a vevő hozzájárulása nélkül is jogosult abban a mértékben, amennyire a szerződéskötés előtti kapcsolatok kiépítéséhez, illetve az eladó és vevő közötti szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges. A vevő, mint személyes adataival kapcsolatos érintett személy, további jogosultságait a Személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

Jelen ÁSZF 2011. 01. 10-től érvényesek és hatályosak.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Az ADVIRO s.r.o. (Lúcová 593/49; 945 01 Komárno; Szlovákia; Cégjegyszékszám: 52795047; Adószám: 2121146654) a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére átadott, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes.

 

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása, jogszabály szerinti kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. a), b) és c) pontjai) alapján az alább felsorolt célok érdekében kezeli az Érintett alábbi személyes adatait:

-        név,

-        e-mail cím,

-        telefonszám.

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő annak érdekében kezeli, hogy:

-        felvegye a kapcsolatot az érdeklődőkkel

-        pozitív visszajelzés esetén, regisztrálja az Érintettet a http://edieta.hu/weboldalon,

-        az Érintett számára terméket értékesítsen, azt leszállítsa, valamit számla-, illetve nyugtaadási kötelezettségét       teljesítse,

-        a létrejövő szerződéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítse.

 A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik, profilalkotásra nem kerül sor.

Személyes adatait az Adatkezelő ügyvezetője, az értékesítést végző munkatársak, valamint a számítástechnikai munkatársakismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától – amennyiben az az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy – azÉrintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától – amennyiben az a jogi kötelezettségek teljesítésén alapul, úgy – a vonatkozó jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott határidőig, de legfeljebb a vonatkozó cél teljesüléséig tart. Hozzájárulását azÉrintettírásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza.AzÉrintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli azÉrintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött postai szolgáltatást nyújtó partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett számra rendelése kiküldésre kerülhessen. Az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az Adatkezelő tájékoztatja azÉrintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. AzÉrintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.AzÉrintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, így különösen jogosult bíróság előtt érvényesíteni jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az Adatkezelő e-mail címe: info@edieta.hu

Az Adatkezelő levelezési cím: Lúcová 593/49; 945 01; Komárno; Szlovákia